Salgsbetingelser

Nortelco Electronics AS – Alminnelige salgsbetingelser
18.01.2016

1. Innledning
Disse betingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt.

2. Priser
a. Hvor intet annet er avtalt, gjelder leveringsdagens priser.
b. Foreligger ordrebekreftelse, gjelder prisene på tidspunktet for denne.
c. Foreligger tilbud/anbud, kan prisene justeres med utgangspunkt i avtalt indeks.

Prisene er basert på leverandørens priser og de gjeldende satser for transport, toll, avgifter og valutakurser. Det tas forbehold om rett til justering av prisene i tilfelle endringer av disse priser og satser.
Selger forbeholder seg rett til endring av generelle priser, rabatter, konstruksjoner og mål uten varsel.

3. Tilbud
Om ikke annet er angitt i tilbudet, er dette gyldig i 30 dager fra tilbudsdato, med mindre det er skriftlig tilbakekalt.

4.Tilbudsbilag
Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre bilag til tilbudet er vår eiendom og må ikke gjøres tilgjengelig for uvedkommende.
Tilbudsbilag er til orientering og er ikke bindende i hver detalj.

5. Leveringstid
Leveringstiden gjelder fra den dag selger har mottatt bestillingen.
Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen dersom
a. kjøper har unnlatt å stille den forlangte sikkerhet
b. kjøper ikke i rett tid har gitt selger de tekniske opplysninger som er nødvendig for leveransen
c. kjøper eller hans kunde forlanger forandring i leveransen, som kan forårsake forsinkelser
d. selger hindres i å fullføre leveransen på grunn av arbeidskonflikt, brann, krig, militær oppstand, beslagleggelse, valutarestriksjoner, opprør, mangel på transportmidler, alminnelig varemangel, innskrenkninger vedrørende krafttilførsel eller forsinkelse av leveranse fra underleverandør som følge av omstendigheter omtalt i dette punkt eller andre overnaturlig hendelser (force majeure).
Selger skal varsle kjøper om forsinkelsen og dens varighet i så god tid som mulig.

6. Fakturering
Fakturering skjer ved levering. Ønsker kjøper å utsette leveransen, kan denne faktureres i henhold til opprinnelig leveringsavtale.

7. Leveringsmåte
Levering skjer ex. lager. Transport til befrakter blir fakturert.

8. Emballasje
Emballasje som ikke tas i retur blir fakturert.

9. Forsikring
Selger sørger for særskilt transportforsikring for kjøpers regning, når kjøper ber om det.

10. Ekspedisjonsgebyr
Ekspedisjonsgebyr belastes med kr. 50,-. Unntak er delfakturaer pga. etterleveranser.

11. Betaling
Betaling skal skje netto pr. 30 dager fra fakturadato. Ved for sen betaling belastes etterskuddsrente med 1 % pr. påbegynt måned etter forfall.
Kontantrabatt er ikke innkalkulert. Aksepter godtas bare etter forhåndsavtale. Diskonto og omkostninger bæres av kjøper. Skjer levering suksessivt etter avtale, betales hver dellevering etter de samme betingelser som gjelder for hele leveransen. Eventuelle motkrav, eksempelvis erstatningskrav i forbindelse med samme eller andre leveranser, gir ikke rett til å holde tilbake omtvistet beløp.

12. Eiendomsforhold
Varene er selgers eiendom inntil fakturabeløpet med eventuelle påløpne renter er betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er innfridd i sin helhet inkl. diskonto og påløpne kostnader.

13. Sikkerhet
Selger forbeholder seg rett til å kreve sikkerhet for fakturabeløpet. Slik sikkerhet kan kreves etter at bestilling er akseptert.

14. Merverdiavgift
Alle priser gjelder eksklusiv merverdiavgift.

15. Feil ved varen
Anmerkninger om feil ved varen skal fremsettes innen 14 dager fra mottakelsen. Selger forbeholder seg rett til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende ny. Ref. for øvrig punkt 18.
Med mindre selger har opptrådt uaktsomt, er selger uten ansvar for skade eller tap kjøper påføres som følge av feil ved varen. Dette gjelder også dersom kjøper blir erstatningsansvarlig overfor tredjemann.

16. Produktansvar
Selger er ansvarlig for personskade bare hvis det kan dokumenteres at skaden skyldes feil eller forsømmelser begått av selger eller noen selger svarer for. Selger har intet ansvar for skade på fast eiendom eller løsøre eller noen form for indirekte tap (driftstap, tapt fortjeneste etc). Hvis selger blir pålagt produktansvar, plikter kjøper å holde selger skadefri i den utstrekning selgers ansvar er begrenset etter foregående ledd. Begrensninger i selgers ansvar gjelder ikke dersom selger har utvist grov uaktsomhet.

17. Retur
Retur med evt. kreditering kan bare foretas etter avtale med selger. Returgebyr utgjør 20 % av fakturert sum.

18. Garanti/service
Garantitiden regnes fra leveringsdato og gjelder 12 måneder.
Garantien dekker material- og produksjonsfeil og er begrenset til gratis reparasjon og utskifting av deler på selgers verksted i den ordinære arbeidstid. Fraktutlegg, spedisjon og andre omkostninger i forbindelse med garantileveranser, reparasjoner og vanlig service dekkes av kunden. Må garantiservice utføres hos kunden, belastes reise og diett etter regning.
Garantiansvaret bortfaller hvis
a. det er gjort inngrep i varen uten selgers samtykke
b. varen er skadet som følge av ukyndig behandling/bruk
Garantien gjelder ikke følgeansvar.

19. Tvister
Tvister i forbindelse med leveringsavtalen og bestemmelser som er knyttet til denne samt derav følgende rettsforhold, skal avgjøres ved voldgift i samsvar med rettergangsloven kap. 32.